Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2017

26. 1. 2018

Zpráva starosty o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2017

Výroční valná hromada SDH Rokytnice nad Jizerou

konaná v sobotu 13. 1. 2018 od 19 hodin v hasičské zbrojnici

 

Bratři a sestry, vážení hosté,

 

scházíme se opět po roce na naší Výroční Valné hromadě, abychom zhodnotili práci našeho sboru za  rok 2017. 

Výbor našeho sboru se schází pravidelně, vždy první úterý v měsíci. V roce 2017 se sešel třináckrát za dobré účasti. Kromě výborových schůzí se pravidelně scházíme na členských schůzích každý pátek.

Co se týká členské základny měl náš sbor k 31.12.2017 120 členů z toho 54 mužů, 41 žen a 25 mladých hasičů. V roce 2017 se přihlásili tři noví členové Tříska Lukáš, Krause Tomáš, Matyášová Jana a tři členové byli odhlášeni. V rámci mladých hasičů bylo přihlášeno 6 dětí a odhlášeny byly 2 dětí.

V roce 2017 jsme se naposledy rozloučili se sestrou Alenou Janatovou a bratrem Kurtem Doubkem. Prosím Vás, abychom povstáním a chvílí ticha uctili jejich památku.

A nyní k činnosti sboru v roce 2017. O činnosti našich členů v rámci JSDH a o činnosti jednotky SDH Vás bude ve své zprávě informovat velitel Zdeněk Volf.

 

 Prevence

Preventivní činnost našeho sboru spočívala v loňském roce opět především v osvětové a propagační činnosti.

V rámci osvětové činnosti jsme uspořádali:

4. května – Den otevřených dveří pro Dolní Mateřskou školku

5. května – Den otevřených dveří pro 2., 3. a 7. třídu Základní školy a pro děti ze Školní družiny

22. června – Školení první pomoci a resuscitace pro 3. a 4. třídu Základní školy

28. června – Exkurze pro děti z 1. až 5. třídy Základní školy z Prahy 3 (škola v přírodě)

8. července - Exkurze pro hasiče ze Starého Kolína (hasičský tábor)

V rámci propagační činnosti jsme zajišťovali v červenci ukázku výroby pěny při Dřevosochání ve Františkově a ukázku zásahu u dopravní nehody v rámci Krkonošské kuchyně a v září pak ukázku techniky na Dnu s hasiči v Pasekách.

Během roku jsme se snažili pravidelně zveřejňovat informace o činnosti našeho sboru v Rokytnickém zpravodaji a především na našich internetových stránkách.

V roce 2017 nebyl žádný požadavek na zajištění preventivní požární hlídky.    

 

Soutěže, výročí, partnerské akce

První soutěž v roce 2017, kde náš sbor reprezentoval Honza Kučera, a Jan a Jakub Volfovi byl dne 31. ledna 2017 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF (Česká hasičská sportovní federace) - závod v obřím slalomu hasičů, který se konal tentokrát u nás v Rokytnici. Nejlepšího výsledku dosáhl stejně jako v minulých letech Honza Kučera, který se umístil opět na prvním místě. 

12. 1. 2017 se zúčastnil Martin Škába 10. ročníku závodu „O pohár ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy“ v běžeckém lyžování, který se konal na Bedřichově. Na start běhu na 12 km se postavilo 60 závodníků z celé ČR. I přes penalizaci za špatný start se Martin Škába umístil v nejmladší kategorii 18 – 29 let na krásném 5. místě.

V roce 2017 se naši členové účastnili několika závodů v rámci seriálu závodů jednotlivců na 100 m s překážkami Český pohár 2017 a halové soutěže jednotlivců na 100 m s překážkami Jablonecká hala.

Hlavními soutěžemi v požárním sportu však byla Okresní soutěž 2017, která se konala 25. června v Turnově a dále okrsková soutěž na rok 2018, která se konala 16. září u nás v Rokytnici nad Jizerou. V rámci okresního kola se naše družstvo umístilo celkové na 5. místě.  V rámci jednotlivců se velmi dařilo Honzovi Kučerovi, který soutěž jednotlivců vyhrál. Okrskovou soutěž okrsku č.9 v září 2017 pořádal zase po několika letech náš sbor. Soutěž se konala poprvé na louce u kapličky nad přírodním divadlem. V Rokytnici jsme tuto soutěž zajišťovali naposledy před sedmi lety, kdy se konala na centrálním parkovišti P2. Nové místo pro konání soutěže jsme zvolili především z důvodu nevhodného povrchu parkoviště. Bohužel počasí, jak už bývá v Rokytnici zvykem, extrémně nepřálo a celý týden před závody a i při závodech vydatně pršelo, takže terén nebyl stejně vůbec ideální. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a 3 družstva žen, která soutěžila ve dvou disciplínách – v požárním útoku a v běhu na 100 m s překážkami. Naše družstvo mužů i žen se umístilo na krásném druhém místě. V rámci jednotlivců se na prvním místě umístil opět Honza Kučera. Umístěním na druhém místě získalo družstvo mužů možnost reprezentovat náš sbor v roce 2018 v okresním kole v požárním sportu. Doufejme, že se podaří sestavit kvalitní družstvo, které bude náš sbor v okresním kole reprezentovat. Na pořádání soutěže jsme obdrželi od města dotaci ve výši 3.000,- Kč. Za přípravu okrskové soutěže a její hladký průběh bych chtěl ještě jednou poděkovat všem členům, kteří se podíleli na náročné přípravě celé akce a organizaci závodů. V rámci této akce bylo odpracováno 461 brigádnických hodin. Děkuji.

6. května se několik našich členů vypravilo do polského Wojciezsowa, kde probíhalo slavnostní předání a posvěcení nového hasičského vozidla Ford Renger.

O víkendu 30. června – 2. července se v Rokytnici v Orlických horách konal 44. ročník Setkání Rokytnic ČR. Za hasiče vyrazili do Orlických hor reprezentovat Rokytnici Večerník M., Večerník M. ml., Horn K., Srp D., Tříska T., Tříska L., Šimůnek T., Škába M.. Umístění nebylo nejlepší, ale reprezentace jako každý rok výborná. V letošním roce se bude konat Setkání Rokytnic u nás nad Jizerou, takže bych chtěl už nyní požádat všechny členy o aktivní pomoc s přípravou a organizací hasičské části této akce.

V sobotu 19. srpna jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku v rámci Dne IZS v Albrechticích v Jizerských horách, kde jsme se s retro družstvem umístili na 4. místě.

 

      Děti a mládež

Zprávu o činnosti kroužku mladých hasičů přednese Pavel Slavík.

Za práci s dětmi patří velké poděkování vedoucím a všem ostatním, kteří s kroužkem pomáhají. Všem vedoucím přeji do další práce s dětmi, stejně jako každý rok, hodně sil, hodně trpělivosti a silné nervy.

 

      Společenská a kulturní činnost pro veřejnost

V roce 2017 jsme pořádali, spolupořádali nebo zajišťovali občerstvení na sedmi kulturních a společenských akcí pro veřejnost – již tradiční Hasičský bál, Pašeráci, pálení Čarodějnic, Dětský den, Krakonošova kuchyně, Pouť a Vánoční trhy. U akcí, které pořádá město, jsme opět pomáhali s jejich technickým zajištěním. 

První akcí byl 17. února Sjezd pašeráků. Při této akci jsme opět zajišťovali stavbu stánků a občerstvení. Hasičský bál se konal 18. března a to poprvé v penzionu Lenoch. I když kapacita sálu je trochu menší než ve Sporthotelu Bohemia a bylo potřeba vymyslet šatnu a nějaké místo pro tombolu, dopadlo vše nakonec dobře, účast byla vysoká a ples se vydařil. Na jeho pořádání jsme obdrželi od města dotaci. Pálení čarodějnic spojené se stavbou vatry a občerstvením jsme pořádali 30. dubna. Na zajištění živé hudby jsme obdrželi dotaci z města. První víkend v červnu jsme zajišťovali občerstvení na Dětském dnu. Na konci července jsme se účastnili letní akce Krakonošova kuchyně. 30. září  se konala Rokytnická pouť, v rámci které jsme stavěli stan a zajišťovali občerstvení. Poslední akcí roku 2017 byly v sobotu 2. prosince „Vánoční trhy“, kde jsme opět stavěli stánky a zajišťovali občerstvení.

Při pořádání těchto akcí bylo v roce 2017 odpracováno více než 1720 hodin. Protože je pořádání těchto akcí pro účastnící se členy velmi časově náročné, diskutovali jsme v rámci výboru SDH i o možnosti vypuštění některých akcí v roce 2017. Nadruhou stranu je pořádání akcí hlavním příjmem sboru a díky vydělaným penězům můžeme během roku pořádat akce pro členy nebo pořizovat potřebné věci pro sbor a děti. Nakonec jsme se ve výboru neshodli na tom, kterou akci vypustit, tak jsme do plánu činnosti na rok 2018 opět zahrnuli akce všechny.

Kromě akcí pro veřejnost jsme v roce 2017 uspořádali několik akcí pro naše členy. První akcí byla 14. ledna valná hromada sboru. Hned týden po valné hromadě jsme slavnostně předávali a žehnali novou cisternu Scania. Této akce se kromě členů účastnili i zástupci okolních sborů včetně hasičů z polského Wojcieszowa a veřejnost. Dorazili také vzácní hosté z HZS, zástupce THT Polička, zástupci sponzorů a dokonce i Krakonoš. Po oficiálním předání vozidla a jeho požehnání panem farářem vystoupili naši mladí hasiči.

Další akcí byla 12. května oslava Svátku sv. Floriána a svátku matek, při které byly již tradičně předány květiny všem matkám a dárkové balíčky jubilantům z řad našim členů. O týden později se v hasičárně konal Hasičský Karneval pro děti, vnoučata, neteře, synovce a sourozence hasičů. Další akcí bylo o prázdninách letní grilování u hasičárny.

V září jsme se vypravili na výlet do Police nad Metují, kde jsme si prohlédli masokombinát a výrobnu salámů. Každý z účastníků nafasoval na závěr na ochutnání tašku salámů a uzenin. Před obědem jsme se prošli a občerstvili ve skalách na Ostaši a po dobrém obědě jsme si pohráli v muzeu stavebnice Merkur. Výlet jsme zakončili výbornou grilovačkou v Penzionu Nola ve Vilémově.

 

            Hospodaření sboru

Informace o hospodaření sboru v roce 2017 vám přednese v rámci Zprávy kontrolní a revizní rady SDH předseda revizní rady Pavel Metelka.

Krátce se zmíním pouze o tom, co se za peníze sboru v roce 2017 pořídilo. Za peníze vydělané zejména při pořádání kulturních akcí bylo opět zakoupeno vybavení pro naše mladé hasiče a to savice, hadice, džberovky a soutěžní koš. Nákup tohoto vybavení a činnost kroužku mladých hasičů byla podpořena dotací na Materiálně technickou základnu přes OSH Semily ve výši 10.460,- Kč a také  dotaci od města ve výši 8.000,- Kč.

Dále byly zakoupeny dva vycházkové stejnokroje pro členy a slavnostní šňůry na stejnokroje. Největším vydáním bylo pořízení nových skříní na sál, které nahradily 40 let staré skříně, do kterých se nám již nevešly věci. Za skříně jsme utratili 38.900,- Kč.

Z iniciativy Pavla Slavíka byly také pořízeny dvě cvičné figuríny na resuscitaci dospělého a batolete za 20.500,- Kč. Polovinu této částky zajistil sponzorsky Pavel a polovinu jsme zaplatili z našich peněz.

 

            Ostatní činnost

 I v letošním roce jsme se zapojili do dobrovolnické akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko".    Uklízet Rokytnici vyrazilo v sobotu ráno od hasičárny 8 dospělých a 9 dětí. Posbíráno bylo 6 velkých pytlů odpadu.

Díky Katce Slavíkové jsme se i v roce 2017 opět zapojili do charitativní akce - sbírkové preventivní akce Český den proti rakovině, kdy jsme jako sbor získali prodejem žlutých kytiček částku 7.124,- Kč.

 

            Brigády

V roce 2017 se opět konaly pravidelné čtvrteční brigády. Poděkování patří všem, kteří se brigád pravidelně účastní. Při brigádách byl o hlavní činností opět údržba výzbroje, výstroje a opravy a údržba techniky jednotky. Větší akcí, která ještě nebyla zcela dokončena, byla oprava  Tatry 148 CAS 32. Byla také celkově opravena udírna a byl vyroben nový regál na hadice.

Kromě těchto brigád jsme opět několikrát stavěli velkoprostorový stan v rámci jeho výpůjček.

 

            Co nás čeká

V roce 2018 nás čeká podobný plán činnosti jako v roce 2017. Pašeráci se konají 16.2., Hasičský bál 17.3.. V červnu se bude konat u nás v Rokytnici Setkání Rokytnic ČR, takže opět prosím všechny o pomoc. Předběžně je již také dohodnut letošní hasičský výlet. Pojede se 21.9. - 22.9. do sklípku do Bořetic. Sklípek je již zamluven, další program se bude ještě vymýšlet.

Během roku byly vystaveny pro většinu členů nové členské průkazy. Kdo si je ještě nevyzvedl při placení příspěvků, tak si je vyzvedněte.

 

            Závěr

Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům a příznivcům našeho sboru, kteří naší činnost v roce 2017 jakoukoliv formou podpořili.

Největší poděkování však patří vám, kteří jste se v roce 2017 aktivně podíleli na činnosti sboru. Hlavně díky Vám aktivním členům, funguje náš sbor a potažmo také jednotka, velmi dobře. Jsem strašně rád, že se naše řady v posledních letech rozrůstají o nové mladé aktivní členy, kteří na žádné akci nechybějí. Jsem rád, že se nám snad i přes občasné problémy daří udržet mezi členy dobrou náladu, kamarádství a především soudržnost. To je totiž pro fungování sboru, ale i jednotky, to nejdůležitější. Hasičina je o množství práce a o množství času, který ji všichni nezištně věnujeme a to proto, že je to náš koníček, a také možná proto, že si do hasičárny jdeme rádi popovídat s kamarády, pobavit se a odpočinout si od běžných problémů, které každý z nás v životě řeší. Dokud to takto bude fungovat, bude dobře. 

Vážené sestry a bratři, dovolte mi na úplný závěr, abych Vám popřál všechno nejlepší do nového roku 2018, hodně štěstí, zdraví a pohody.

 

Děkuji za pozornost!

 

ing. Petr Matyáš

starosta SDH Rokytnice nad Jizerou